Екип

Д-р Борис Славчев

Д-р Борис Славчев е роден на 16.06.1980 г. в град София. Завършил е с отличен успех висшето си образование по специалност медицина в МУ София през 2004 г. През 2010 г. придобива специалност по Вътрешни болести в Медицински Университет – София, а през 2016 год. специалност по Кардиология и правоспособност по Инвазивна кардиология, Ехокардиография и Електрокардиостимулация. Професионалният опит на д-р Славчев включва работа като лекар ординатор в Клиника по Кардиология и сектор по Електрокардиостимулация на УМБАЛ „Света Екатерина“ в София от 2007 до 2010 година, от 2010 до 2019 работи като лекар ординатор в Клиниката по Кардиология в Университетска болница „Лозенец“ в София и като хонорован асистент по вътрешни болести към СУ „Св. Климент Охридски“, oт началото на 2019 до 2021 година е част от екипа на отделението по Инвазивна Кардиология на ВМА София.

Запази час онлайн

От 2021 година д-р Славчев преминава към частна практика. Специализирал е Кардиология и в клиники в Германия (Herzzentrum Duisburg и Katolisches Klinikum Koblenz) през периода 2011-2012 г.

На д-р Славчев е присъдена образователната и научна степен „Доктор“ на 18.06.2018 г. след успешно защитен дисертационен труд към СУ „Св. Климент Охридски“ на тема „Внезапна сърдечна смърт: епидемиология и клинико-морфологична характеристика” , с научен ръководител проф. д-р Теменуга Донова, дм, дмн.

Автор е на над 40 статии в български и чуждестранни списания и конгреси. Д-р Славчев има издадена монография на тема „Внезапна сърдечна смърт – демографска, морфологична и прогностична оценка.

Д-р Славчев владее свободно английски, немски и руски език. Член е на Дружеството на кардиолозите в България, на Дружеството по Инвазивна Кардиология в България, на Съсловното сдружение по кардиостимулация и електрофизиология в България, на Европейското дружество по сърдечна недостатъчност, на Европейското кардиологично дружество и на Европейската асоциация за сърдечни аритмии.

Д-р Радостина Илиева

Д-р Радостина Илиева завършва медицина през 2006 год. в Медицински Университет- Варна. За отличен успех получава годишната награда на ИМАБ – специализация в Израел. Специализира кардиология в продължение на пет години в Кардиологичния институт на Университетска болница Хадаса, Йерусалим, след което в същия център провежда субспециализация по ехокардиография. Работи в Kлиниката по кардиохирургия на УМБАЛ ”Св. Марина” Варна, след което е research fellow в Немския кардиологичен център, Берлин. От 2014 год. е част от екипа на Kлиниката по kардиология на УМБАЛ ”Царица Йоанна- ИСУЛ” София, а от 2015 г. е асистент по кардиология към Медицински университет- София.

Запази час онлайн

От 2021 д-р Илиева е зачислена като докторант на самостоятелна подготовка с тема „Предсърдна кардиомиопатия- фенотипни групи, демографски и ехокардиографски характеристики, прогноза“. Научните ѝ интереси са в областта на сърдечната недостатъчност, кардиомиопатиите, клапните лезии, кардио-онкологията, неинвазивните методи за образна диагностика в кардиологията. Владее английски, немски език и иврит.

Д-р Илиева притежава сертификати по ехокардиография – базово (2014 г) и експертно ниво (2016 г.), както и Курс по ресусцитация (ACLS) към Американската кардиологична асоциация (2012 г.) Член е на Европейското кардиологично дружество (ESC), Европейската асоциация по образна диагностика (EACVI), Европейската асоциация по сърдечно недостатъчност (HFA), Дружество на кардиолозите в България.